Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Vad är WTO?

World Trade Organisation, Världshandelsorganisationen, är den mellanstatliga organisation som har ansvaret för reglerna kring den internationella handeln. WTO:s mål är att få den internationella handeln att flyta friktionsfritt, och därför har man tre grundläggande uppgifter, det är att försöka åstadkomma en friare världshandel genom förhandlingar mellan medlemsländerna, att upprätthålla ett regelverk för handeln (som avgör bl a vilka undantag från frihandel som är legitima), samt ha mekanismer för att lösa handelstvister opartiskt och objektivt.

WTO:s sekretariat ligger i Geneve och har 500 anställda. 145 nationer är medlemmar. Av tradition fattas besluten med konsensus, men om det blir omröstning har varje land en röst. För att få bli medlem krävs att en nation ansluter sig till WTO:s regler. Den centrala idén om icke-diskriminering. Det innebär dels att länderna ska betrakta varandra som "mest gynnad nation", dvs varje handelsförmån som man ger till någon ska automatiskt också tillfalla de andra medlemsländerna. (Det enda undantaget är om handelsförmånen har accepterats inom ramen av en regional handelsorganisation, som t ex EU.) Dels innebär det "nationell behandling", dvs att importerade varor efter att de har passerat tullen inte ska behandlas sämre än inhemska varor.

WTO grundades 1995. Dessförinnan (1948-1995) förhandlade man fram friare handel inom ramen för GATT, General Agreement on Tarrifs and Trade. GATT hade emellertid ingen solid legal förankring som mellanstatlig organisation, och handskades endast med varuhandel. Under den sista förhandlingsrundan i GATT:s regi, "Uruguayrundan" mellan 1986-94, utökade man ambitionerna till att gälla även handeln med tjänster och intellektuell egendom. För att ta hand om även dessa handelsfrågor och för att skapa en mer fast förankrad organisation beslöt man att grunda WTO. GATT-avtalet är numera en del av WTO.

Sedan 1995 har WTO-förhandlingar bl a lett till öppnade telekommunikationsmarknader och friare handel med informationsteknologi. WTO har konsulterats i 181 tvistefrågor mellan olika länder. I den överväldigande majoriteten av fall har frågorna lösts redan på förhandlingsstadiet, alternativt har WTO:s utslag smärtfritt implementerats av den förlorande parten. I mycket få fall har den förlorande parten ignorerat besluten, men de har uppmärksammats mycket. I båda fallen gäller det EU som vill hindra varor från USA, bananer, respektive hormonbehandlat kött. I de fallen har USA svarat med WTO-legitimerade handelssanktioner.

WTO om WTO