counter on tumblr

Hemsidans information och länkar uppdateras inte längre. Välkommen att använda sidan som arkiv.

Frihandel.nu var ett forum för information och argumentation för den fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd. Redaktör var Fredrik Erixon.
Sidan producerades av Timbro.Stäng
 
 
 

Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Tjänstehandeln

Tjänsteproduktionen är mycket större än varuproduktionen i rika länder. Samtidigt är tjänstehandeln mycket mer reglerad än varuhandeln. Stora vinster skulle kunna nås med liberaliseringar av tjänstehandeln, men motståndet mot sådana reformer är starkt, särskilt från många fackföreningar i sektorer som inte tidigare varit en del av det internationella handelssystemet. Nedan presenteras studier som visar vikten av tjänstehandelsliberaliseringar i EU såväl som globalt i WTO.

EU

EU-direktiv om tjänstemarknaden

I ett förslag till nytt direktiv för den inre marknaden för tjänster föreslog EU-kommissionen 2004 att EU skulle göra allvar av idén att skapa en inre marknad för tjänster på samma sätt som EU redan har en inre marknad för varor. Förslaget, som blev mycket kritiserat av t ex fackföreningar, presenteras här i sin ursprungliga form.
Läs mer »

Vinster med en inre marknad för tjänster

I en studie från Kommerskollegium konstateras att tjänstehandeln i EU fortfarande är mycket reglerad och att det finns stora vinster att göra med en liberalisering av denna handel. Administrativa besvär och dålig uppföljning av EG-rätten är två skäl till att handeln inte är större. En fri marknad för tjänstehandeln skulle uppskattningsvis öka handeln inom EU med 100 miljarder euro.
Läs studien »

Nya jobb med en inre tjänstemarknad

I en studie från Copenhagen Economics uppskattas hur mycket välfärden skulle öka och hur många nya jobb som skulle kunna skapas i EU med en inre marknad för tjänster. EU:s samlade BNP skulle enligt studien öka med ungefär 30 miljarder euro och ungefär 600 000 nya jobb skulle skapas.
Läs rapport »

Ursprungslandsprincipen den bästa

I en studie av vilka principer som bör ligga till grund för EU:s inre marknad för tjänster konstaterar Kommerskollegium att ursprungslandsprincipen är den som bäst tillgodoser behovet av ökad tjänstehandel. Rapporten diskuterar också alternativ till denna princip, t ex en princip om ömsesidigt erkännande.
Läs rapporten »

Internationellt

Ökad tjänstehandel viktigt för u-länder

I en studie från Copenhagen Economics visas att det finns stora vinster att hämta av minskade regleringar av tjänstehandeln. Den globala vinsten bedöms vara mellan 115-210 miljarder euro per år och utvecklingsländer skulle få en större del av vinsten än utvecklade länder.
Läs mer »

Vinster med ökad tjänstehandel

I en mycket uppmärksammad studie från det australiensiska utrikesministeriet studeras hur stora välfärdsvinsterna skulle vara av minskade regleringar i tjänstehandeln. Om de handelsförstörande interventionerna minskade med 50 procent skulle den globala bruttonationalprodukten öka med mer än 250 miljarder dollar.
Läs rapporten »

Hur förändra GATS?

I en studie från Världsbankens forskningsavdelning konstaterar Aaditya Mattoo att WTO-avtalet om tjänstehandel (GATS) har förbättrat förutsättningarna för handel med tjänster men mycket återstår däremot att göra för att tjänstehandeln ska kunna utvecklas. Särskilt viktigt är att nationella regleringar som omgärdar tjänstesektorn görs mindre diskriminerande.
Läs rapporten »

Tjänstehandeln i Uruguayrundan

I en studie från Australiens produktivitetskommission jämförs de vinster som gjordes i Uruguayrundans liberalisering av handel med tjänster med de vinster som kom från t ex liberalisering av jordbrukshandeln i samma runda. Liberalisering av tjänstehandeln innebar ett ökat globalt välstånd på ungefär 130 miljarder dollar vilket kan jämföras med 50 miljarder dollar från liberalisering av jordbrukshandeln och 80 miljarder dollar från liberalisering av handel med tillverkningsprodukter.
Läs mer »


En site från Timbro.

 
 
 
”Varje stad och land har, i samma mån som man där har öppnat sina hamnar för alla folk, blivit rikare av denna frihandel i stället för att, som merkantilsystemets principer borde få oss att tro, bli ruinerade av den.”
-Adam Smith, 1776

 

 
 

EU tvekar om frihandeln

Det första tre månaderna av detta år har inte levererat särskilt många goda nyheter för frihandelsvänner i EU. EU fortsätter att anlägga ett mycket ambivalent perspektiv på ökad frihandel och den ambivalensen leder till att Europa tycks gå i protektionistisk riktning.

I WTO-förhandlingarna fortsätter EU att utgöra en bromskloss i förhandlingarna på grund av dess konsekventa vägran att över huvud taget överväga att liberalisera jordbrukspolitiken utöver de reformer som redan beslutats. Under februari och mars har nya försök gjorts att komma framåt i WTO-förhandlingarna, men framgångarna har inte infunnit sig. Om inget radikalt – och oväntat – händer i EU:s position före utgången av april är det risk för att rundan måste avslutas med ett mycket magert resultat. Det skulle sannolikt innebära en kris för WTO som institution.

EU-parlamentet har också röstat om ett nytt förslag till ett direktiv för en inre marknad för tjänster i EU – och det förslaget är en klar urvattning av det ursprungliga förslaget. Det är till och med så urvattnat att länder nu bör överväga om de ska stödja detta förslag när rådet snart behandlar ärendet. Ursprungslandsprincipen är bortplockad och de extensiva handelsskydd som är inkorporerat i förslaget kommer effektivt att bromsa mycket nödvändig handel i EU.

EU är också på väg att införa nya skyddsåtgärder mot export av skor från Kina. Förra sommaren tvingades Kina att införa frivilliga exportbegränsningar av en del textilprodukter och nu vill EU alltså gå vidare med att stoppa billiga varor från Kina att komma EU:s konsumenter till godo. Med stundtals rent påhittade argument vill EU-kommissionen få oss att tro att EU överlag inte gagnas av den öppna och fria konkurrensen med Kina.

Sanningen är förstås den motsatta – EU:s konsumenter skulle må bra av fortsatt öppenhet med Kina och tydliga frihandelsreformer i EU.

Tidigare kommentarer