Doharundan åter igång
2004-08-04 18:31

EU spelar dubbelt om jordbrukshandel
2004-05-11 15:02

Bomullssubventioner fällda i WTO
2004-04-28 11:03

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Europeiska Unionen / Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES)

I frihandelssammanhang är Europa det regionala samarbete som kommit längst. Total frihandel för alla varor och tjänster samt kapital gäller inte bara mellan medlemsstaterna i EU utan har utvidgats genom EES-avtalet mellan EU och EFTA:s medlemsstater. EES-avtalet har dock fått relativt liten betydelse eftersom flera av de länder som från början omfattades av avtalet gick med i EU. EU har utöver EES-avtalet, frihandelsavtal med ett antal av de länder som accepterats som kandidatländer till unionen. Eftersom EU har en gemensam yttre tullmur och fullständigt fri rörelse internt är EU en tullunion i GATT:s mening.

Numera förs EU-ländernas talan i handelsfrågor gemensamt eftersom EU har exklusiv kompetens på handelsfrågor. Detta innebär att medlemsstaterna inte längre själva kan agera i frågor som rör handel och tullar. I WTO är det EU-kommissionen som för EU:s talan.

De länder som inkluderas i tullunionen är: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Irland, Storbritannien, Danmark, Spanien, Portugal, Grekland, Finland, Island, Norge, Sverige, Österrike och Lichtenstein.

Länk till EU:s DG Trade

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

NAFTA bildades 1993 och trädde i kraft året därefter i USA, Kanada och Mexiko. Planer fanns på att utvidga organisationen till att även omfatta delar av Centralamerika men detta har inte blivit av p g a politiskt motstånd i USA. NAFTA är ett frihandelsområde i GATT:s mening även om WTO:s undersökning av om NAFTA uppfyller GATT:s regler ännu inte är klar. Utöver regler om investeringar och frihandel innehåller NAFTA också skyddsbestämmelser om arbetsvillkor och miljöhänsyn som länderna förbundit sig att följa.

Länk till NAFTA:s sekretariat

Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC)

APEC grundades 1989. Sedan dess har organisationen växt till att idag omfatta 21 medlemmar. Syftet var från början att verka pådrivande under Uruguayförhandlingsrundan men sedan dess har ambitionsnivån höjts och nu eftersträvar man att bli ett frihandelsområde om än på några års sikt. Till 2010 ska alla de industrialiserade länderna ha avskaffat sina tullar och öppnat sig för investeringar från de övriga medlemsländerna. Regionens utvecklingsländer får ytterligare tio år på sig. Projektet får trots detta ses som väldigt ambitiöst eftersom det omfattar ett mycket stort och mycket heterogent område som totalt står för 45 procent av världshandeln. Asienkrisen innebar ett att samarbetet tillfälligtvis gick i stå men det börjar nu ta fart igen.

Medlemsstater: Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada Japan, Sydkorea, Thailand, Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Singapore, Brunei, Kina, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, Papua Nya Guinea, Chile, Peru, Ryssland och Vietnam.

Utöver dessa samarbeten med stor påverkan eller i varje fall potentiellt stor påverkan på världshandeln finns ett otal samarbeten av mindre ekonomisk betydelse. Regionalt samarbete har blivit vanligare och vanligare, inte bara mellan industriländer. Några av de mindre frihandelszonerna nämns nedan:

CEFTA står för Central European Free Trade Area och instiftades 1993. Detta frihandelsområde som för närvarande granskas av WTO omfattar Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien, som samtliga ansökt om medlemskap i EU.

MERCOSUR bildades 1991 som ett samarbete mellan Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

Central American Common Market (CACM) grundades 1961 och godkändes av GATT:s medlemsstater samma år. Den gemensamma marknaden gäller El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua.

Agreement on Customs Union trädde i kraft 1997 och har ännu inte godkänts av WTO. Området inkluderar länderna Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland och Vitryssland.

Ett antal småländer i Karibien slöt sig samman 1973 och bildade CARICOM, Caribbean Community and Common Market. De länder som omfattas är: Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad och Tobago, Antigua och Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna.